Bolagsstyrning

AB Realisator Robotics har ambitionen att bedriva ett kvalificerat styrelsearbete och att, med välstrukturerad bolagsstyrning, tillvarata aktieägarnas intressen. Det sker under ordförandens ledning och efter en arbetsordning som fastställs årligen vid Årsstämman. Styrelsen sammanträder fem till sex gånger under året.

Styrelsen fastställer policies, riktlinjer och instruktioner avseende den operativa styrningen av bolaget samt en uppförandekod som utgör en tydlig vägledning för bolagets företrädare men även för underleverantörer och samarbetspartners.

Bolagets verksamhet och räkenskaper revideras av det auktoriserade revisionsbolag Årsstämman valt. Sedan flera år är det Carlstedt och Lindh AB, med auktoriserade revisorn Maria Carlstedt som ansvarar för granskningen.