Integritetspolicy

Policies relaterat till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Som en del i bolagets intensifierade marknadsföring har ett arbete inletts för att förbättra bolagets kommunikation via webbsida och sociala medier. I samband med dessa förbättringar kommer det t ex att finnas möjligheter att prenumerera på bolagets nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är avsett för organisationer där personer i sin professionella roll kan bli prenumerant men även privatpersoner som av en eller annan anledning är intresserade av att följa bolaget. Detta är drivkraften för bolaget att upprätta en Integritetspolicy som i ett vidare perspektiv beskriver hur bolaget hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen från 2018 gäller alla företag som är verksamma inom EU och har till syfte att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och därigenom skydda medborgarnas integritet. Enligt förordningen ansvarar bolaget för de personuppgifter som lagras samt för att lagen följs. Det åligger bolag som samlar in personuppgifter att informera om vilka uppgifter som samlas in, hur länge uppgifterna lagras och vad uppgifterna ska användas till. Nedan ges den information som bolaget delger intressenter avseende integritet och hantering av cookies.

1 Integritetspolicy

1.1 Hur vi hanterar dina personuppgifter

AB Realisator Robotics (Realisator) tar den personliga integriteten på stort allvar. Företrädare för Realisators kunder, leverantörer och andra intressenter, bl.a. samarbetspartner och studenter, som har kontakt med Realisator (”partner”) ska kunna lita på att Realisator respekterar deras privatliv och följer tillämpliga lagar och bestämmelser vid insamling och behandling av uppgifter som kan användas för att identifiera en person (”personuppgifter”). Informationen i det här dokumentet gäller om Realisator inte meddelar något annat när personuppgifterna samlas in.

1.2 Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Realisator kan samla in personuppgifter direkt från en partner som träffar Realisators medarbetare, besöker Realisators webbplats, öppnar nyhetsbrev, laddar ner Realisator -material eller använder Realisator produkter eller tjänster.

Realisator samlar in och behandlar partners personuppgifter i följande syften:

1) För att fullgöra Realisators skyldigheter enligt ett avtalsförhållande mellan Realisator och en partner, eller när ett sådant förhållande upprättas.

2) För att effektivisera kommunikationen och förehavandena mellan Realisator och partnern (kundvård).

3) För att hantera frågor och andra förfrågningar som rör Realisators produkter och tjänster.

4) För att säkerställa fullgörandet av juridiska skyldigheter samt för efterlevnad av avtal. 

5) För att hantera säkerheten för Realisators produkter, tjänster, immateriella rättigheter och andra erbjudanden.

6) För att analysera försäljningsdata och hur en partner interagerar med Realisators produkter och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och innehållet i dessa produkter och tjänster.

7) För marknadsföring, enkäter och kommunikation.

8) För att med hjälp av cookies ge användare med eventuella lösenord möjlighet att återgå till vissa webbplatser utan att behöva ange uppgifter som redan har angetts på nytt.

9) För att sammanställa statistik över mönster och trender för trafiken på Realisators webbplats eller användningen av andra applikationer eller programvaror.

1.3 Överlämning av personuppgifter till tredje part

Realisator överlämnar inte partners personuppgifter till tredje part om det inte fordras för något av ovan nämnda syften. Personuppgifter överlämnas endast till tredje part inom EU/EES om mottagaren följer Realisators interna regler för skydd av personuppgifter. All eventuell överlämning av personuppgifter till tredje part utanför EU/EES sker enligt EU:s modellklausuler eller liknande konstruktioner, t.ex. bindande företagsregler.

1.4 Dina rättigheter

I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande kan en partner när som helst dra tillbaka sitt medgivande förutsatt att tillbakadragandet inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen. Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan en partner ha rätt att (i) få information om vilka personuppgifter avseende partnern som Realisator behandlar; (ii) få tillgång till dessa uppgifter och, om nödvändigt, kräva att de korrigeras; (iii) kräva att personuppgifter avseende partnern raderas; (iv) förhindra Realisator att behandla, eller begränsa Realisators möjligheter att behandla, partnerns personuppgifter; (v) från Realisator erhålla en kopia av de personuppgifter som partnern har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

1.5 Hur skyddar vi dina uppgifter?

Realisator skyddar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och datasäkerhet samt i enlighet med ISO 27001 för informationssäkerhet.

1.6 Lagringsperiod

Realisator sparar endast partnerns personuppgifter så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att Realisator kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagra personuppgifter, vilket kan innebära att Realisator sparar uppgifter under längre perioder.

1.7 Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring den här policyn får du gärna kontakta oss via uppgifterna nedan. Du har också rätt att kontakta eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

AB Realisator Robotics
Verkställande direktören
P O Box 98
SE-619 22 TROSA
Sverige

2 Information om cookies

2.1 Kakor

AB Realisator Robotics (Realisators) webbplats använder kakor och liknande teknik (t.ex. spårpixlar). En kaka och sådan annan liknande teknik är dataelement som en webbplats kan skicka till eller placera på din webbläsare som sedan lagrar den i ditt system. I den här policyn använder vi termen ”kakor” både för kakor och all annan sådan liknande teknik.

Realisator använder kakor för att anpassa informationen på webbplatsen och i sociala mediekanaler så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. Kakor hjälper oss också att anpassa den information som visas på webbplatsen eller den sociala mediekanalen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på den här webbplatsen kan uppgifter som användarnamn sparas i en kakfil.

På Realisators webbplats används följande typer av kakor:

Sessionskakor lagras endast i minnet under användarens besök på webbplatsen och raderas när webbläsaren stängs. Dessa kakor är temporära och sparas inte i slutanvändarens system.

Beständiga kakor gör att vår webbplats känner igen dig varje gång du besöker den. De ser till att de inställningar du har gjort vid tidigare besök (t.ex. webbplats- och språkval) väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. De här kakfilerna lagras permanent i användarens system (hårddisk eller annan plats). Kakorna kan ha en livslängd från några sekunder upp till två år.

Tredjepartskakor tillhör andra domäner än den användaren besöker. Tredjepartskakor placeras också ut för att webbplatsen ska komma ihåg något om användaren under besöket eller när han/hon återkommer vid ett senare tillfälle. På Realisators webbplats används tredjepartskakor för att t.ex. komma ihåg deltagande i nöjdhetsenkäter, bjuda in till chattsessioner, spåra och analysera användarresor, optimera vad du ser i sociala mediekanaler samt optimera webbplatsens svarstid.

2.2 Alternativ

Om du inte vill ta emot kakor eller någon annan teknik som används av Realisators webbplats kan du antingen lämna webbplatsen, konfigurera din webbläsare så att den aviserar när du tar emot en kaka (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller konfigurera den så att den spärrar alla eller vissa typer av kakor. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade kakor. Information om hur du använder inställningarna för att hantera kakor finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du spärrar användningen av kakor i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av Realisators webbplats.

2.3 Personuppgifter

Användningen av kakor på vår webbplats medför även viss behandling av personuppgifter. De uppgifter som samlas in är IP-adresser, webbplats- och språkval, användning av webbplatsen, enkätsvar etc. Informationen används för att analysera webbtrafiken och förbättra webbplatsupplevelsen och webbplatsens funktion och sparas i högst två år.

Det mesta av vår behandling av personuppgifter bygger på det som i dataskyddsförordningen kallas ”intresseavvägning”. Vi är övertygade om att vi har det som i lagen kallas ”berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi har sammanställt med hjälp av kakor på Realisators webbplats. Det är viktigt att vår webbplats fungerar bra och är användarvänlig och att vi kan urskilja mönster i syfte att förbättra den. Det är inte möjligt utan att använda kakor.

Vi behandlar också vissa personuppgifter (information om IP-adress och användarresa) när spårpixlar används för att ge bättre upplevelse och prestanda för våra marknadserbjudanden genom Realisators sociala mediekanaler. Den här typen av behandling innebär en viss profilering och baseras på det samtycke du ger när du klickar på knappen ”Jag accepterar”. Vi behandlar bara denna information under 30 dagar.

Mer information om dina rättigheter och hur Realisator hanterar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

(2021-02-10)